Csodatévő zarándokhely Baranyában - Máriagyűd

Máriagyűd, a több száz éves kegyhely ma már Siklós része, a Villányi borvidéken fekszik, szerényen meghúzódva a Tenkes hegy lábánál. Évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró zarándokoknak, akik évről évre hitük kifejezéseként látogatnak el a gyűdi bazilikába, és a Szűzanya közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Hol található? Magyarországon, Baranya megyében, Pécstől délre, Harkány és Siklós között. Térképen ITT.

A festői környezetben, a Villányi hegység déli oldalán, az Esztergomból induló Magyar Zarándokút végállomásánál található máriagyűdi templomot évente több mint százezer zarándok és látogató keresi fel. Máriagyűd a Mária-tisztelet legrégebbi magyarországi kegyhelye, több jelentős zarándok-útvonal csomópontja vagy végpontja.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A 18. században, ferencesek által feljegyzett legendák szerint Szent István korában bencés szerzetesek kápolnát építettek egy szláv eredetű Mária-szobor fölé, de a szobor később eltűnt, majd egy csodatévő forrásnál remeték találtak rá újra. A kápolna maradványait az 1742-ből származó középkori sekrestye helyére épült Szent Mihály-kápolna őrzi.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

1333-ban már plébániatemplom állt itt, melyből a szentély falai maradtak meg. A török időkben a templomban folyamatos volt a keresztény istentisztelet és a könyék jelentősebb települései közé tartozott Gyűd.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A siklósi ferences rendházfőnök 1698-ban kegyszobrot hozott Kaproncáról, melyet a Rákóczi-szabadságharc idején el kellett menekíteni Gyűdről. A későbbi tanúvallomások szerint ugyanis a támadók el akarták pusztítani a szobrot, azonban ez több egymást követő csodának köszönhetően nem sikerült. A kegyszobrot először a Siklósi-várban helyezték biztonságba, de miután a várat bevették a rác csapatok, a jószágkormányzó Eszékre szállította. Ez a szobor mindmáig az eszéki ferences templomban látható. A Szatmári-béke (1711) után a gyűdiek visszakérték a Mária szobrot, de az eszékiek nem akarták nekik visszaadni, és hiába fordultak a római egyházi törvényszékhez is. 1713-ban Nesselrode Ferenc Vilmos pécsi megyéspüspök adományozott új szobrot a kegyhelynek, amely ma a főoltáron áll.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Az 1714-es pécsi zsinaton már a "Szűz Mária csodás szobrával és templomával" ékesített Gyűdről írtak a források, ahová a csodás gyógyulások és a Mária-jelenések hírére egészen távoli vidékekről is érkeztek a hívek.

A templomnál történt Mária-jelenésekről szóló első említések a 17. század második feléből származnak. A korabeli feljegyzések szerint Szűz Mária 1687-ben jelent meg fényözönben az akkor még apró templom ablakában egy Tamás nevű katolikus gazdának, abban az időben, amikor a templom a kálvinisták kezén volt. Nem sokkal ezután ismét megjelent Mária, Mátyás siklósi ispánnak, a vele lévő Huppi János kálvinista gazda azonban nem látta, csak miután Mátyás azért imádkozott, hogy a másik is láthassa. Ezután a templomot visszaadták a katolikusoknak. 

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A 18. század első harmadában Gyűd már nagy jelentőségű kegyhellyé vált – főképp 1737-38-as pestisjárvány idején érkezett ide nagyszámú hívő fogadalmi körmenetben a környékbeli településekről. Ezt követően létesült a ferences rendház, és magát a templomot is kibővítették. Közben az évkönyvek tanúsága szerint a csodás gyógyulások folytatódtak: 1723 és 1799 között 302 esetet jegyeztek föl.

A kereszt alaprajzú mai templom 1742-ben épült, gróf Batthyány Kázmér horvát bán adományából.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

1805-ben VII. Pius pápa búcsú-kiváltságokkal látta el Gyűdöt, 1846-ban pedig Scitovszky János pécsi megyéspüspök hivatalosan is kegyhellyé nyilvánította, és Gyűdön ismét önálló ferences residentia – nem teljes jogú rendház – létesült.

1950-ben feloszlatták a szerzetesrendeket és június 10-én állami nyomásra Máriagyűdről távozniuk kellett a ferenceseknek. A kegyhely gondozását egyházmegyés papok vették át.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A Sarlós Boldogasszonynak szentelt barokk kegytemplomot 1964-ben újították fel belülről, 1972-ben kívülről, az oltárok felújítása 1981-ben kezdődött. 1995-1996-ban nagyarányú külső és belső műemléki felújításokat eszközöltek Pavlekovics Ferenc plébános ideje alatt. Ekkor készültek a templom belső falfestményei, melyek Szilágyi András és testvére Szilágyi Domokos művei.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

2008-ban XVI. Benedek pápa basilica minor címet adományozott a kegytemplomnak.

A templom ékessége az 1713-ban készíttetett új kegyszobor, amely 1784-ben míves ezüstpalástot kapott; a rajta látható ezüst szívet 1921-ben adományozta Zichy Gyula püspök, az előtte látható ezüst rózsa 2009-ből származik az ezeréves egyházmegye ajándékaként. A szobor a siklósi vörös márványból, valamint itáliai fehér márványból készült neobarokk főoltáron kapott helyet.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A kibővített templom 37 méter hosszú, 22 méter magas és 14 méter széles, és mintegy 820 fő befogadására alkalmas. Legnagyobb ünnepét július 2-án, Sarlós Boldogasszonykor tartják.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A szentélyhez kapcsolódik dél felől az 1742-ben hozzáépített Szent Mihály-kápolna, melyet Griller Mihály uradalmi tiszt építtetett hálából, hogy családjával együtt megmenekült a pestistől. Ebben a kápolnában egy boltíves mélyedés található, amely a hagyomány szerint a Szent István-kori első kápolna maradványa.

A templomhajóban mindmáig megtalálhatók a 18. századi barokk padok és oltárok, melyek a ferences fafaragó-műhely munkáját dicsérik.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A Jézus Szíve-kápolna – a korábbi Nepomuki Szent János-kápolna – berendezése a temploméval egyidős. Jobb oldalán a pestis-oltár található: képén Szűz Máriát körbeveszik a pestis és más járványos betegségek ellen óvó védőszentek. A szentélyt két oldalról az Assisi Szent Ferenc és a Páduai Szent Antal tiszteletére szentelt mellékoltárok keretezik. Palkovics Lajos Szűz Mária-szobra, az Ancilla Domini (1979) a déli bejárat feletti kóruson, az üvegablakban áll.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Az 1900-ban épített orgona a híres pécsi Angster-orgonagyár egykori tanoncának, Biebert Józsefnek a munkája.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Az eredetileg egymanuálos, 12 regiszteres, mechanikus hangszert 1981-ben bővítették kétmanuálos, 18 regiszteres, elektropneumatikus hangszerré. A hangszer 2015-ben nyelvsípokkal bővült.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A templomban a gyóntatószék is egészen egyedi. Egy kis beugróban berendezett "szobácska" szőnyeggel és karosszékkel.

Gyónásra várva pedig elgondolkodhatunk a kitett tábla szövegén: "Ha várakoznod kell, imádkozz, ne beszélgess, míg Isten elé kerülsz. Ha elfog a szorongás gondolj arra, hogy a végtelen isteni szeretet parttalan ölelése vár a gyóntatószékben. ... Ha szorongásodat az táplálja, hogy egy alkalommal "rossz papot fogtál ki" (vagy inkább "rossz napot fogtál ki" egy egyébként tűrhető papnál), légy kész elviseli Isten szolgáinak emberi gyarlóságait annak kedvéért, akit képviselnek. Hiszen Istennek gyónsz, nem embernek. "Tehozzád jöttem Uram, ha fölkent szolgád a fejére áll is." Egyébként az is lehet, hogy nem fog a fejére állni." :)

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A templom falát több helyen is a csodás gyógyulások után hálát adó családok táblái borítják.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Hátul egy kis faajtón keresztül az emeletre is felmehetünk, ahol vitrinekben egyháztörténeti kiállítás, gyönyörű ruhák és kegytárgyak láthatóak.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A középkor óta a keresztény, így az európai kultúra részét képezik a különböző, szakrális értékeket hordozó kegyhelyekre induló zarándoklatok. Egy-egy ilyen út lehetőséget ad a bizalom megerősítésére, a közösség építésére, az elcsendesedésre, a nehézségek felajánlására.

Amikor a hívek búcsúra mennek, elfeledik mindennapi gondjaikat, szívesen viselik az út fáradalmait, a nap hevét, vagy éppen az eső áztatását. S mindezt miért? Azért, mert „Otthon vétkezünk eleget, legalább ilyenkor vezekeljünk...” Tehát a búcsújárásnak leglényegesebb eleme a hívő, bűnbánó, vezeklő lelkület. Ezért járulnak a szentségekhez a búcsúsok (gyónás, áldozás). Maga a búcsújárás is bűnbánati gyakorlat.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Az embert a legalapvetőbb mivoltában ragadja meg a búcsúra menés: a közösségi élmény síkján. Amint gyülekeznek, templomi lobogók alatt felfejlődnek, ahogyan vonulnak az utakon, a falvakon, imádkozva, énekelve. Ahogyan megérkeznek a búcsújáró helyre a búcsúsok, köszöntik a Szűzanyát, meghatódva Neki ajánlják magukat, övéiket, nehézségeiket, betegeiket; ahogyan részt vesznek a sok máshonnan érkezett hívő között a szentmisén, mind-mind kimondhatatlan élményt jelent a számukra. Valami felmagasztosultság keríti hatalmába a búcsúban résztvevő zarándokot.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A templom mellett Szűz Mária szobra, melyet a Mohács-szigeti hívek állíttattak hálául, mert a Szűzanya megvédte őket a Duna áradásáról. A szobor előtt mindig nagyon sok gyertya ég.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Mellette található Szent Pál kútja, amelyből hideg forrásvíz folyik.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Az épületegyüttes fölött található szabadtéri oltár és az árkádos hodályok adják a nagy búcsúk állandó színterét.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A Szent Pál kút mellett körút indul, mely a rózsafüzért szimbolizálja. Mellette vannak még látványosságok, érdemes körbemenni rajta.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Az út melletti kis fehér lámpa oszlopok jelképezik a rózsafüzér apró golyóit, a nagyobb pihenőhelyek pedig a nagy golyókat. Az út mellett útjelző tábla is mutatja, hogy mi merre van.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Az út mellett magasodik az 1751-ben épült kálvária, mellette a katolikus temető.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A kálvária Zsolnay-kerámia stációkép-sorozatát 1949-ben szentelték fel.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A kálvária előtt pihenő van az út mentén, középen rózsa szimbólum, a szirmain pedig a "Mi Atyánk" első sora öt nyelven.

A szeplőtelenül fogantatott Boldogságos Szűz Mária egyik legelterjedtebb szimbóluma a rózsa, amely a középkori hagyomány szerint az a virág, mely megőrizte eredeti, paradicsombeli ártatlan állapotát. Az ötszirmú rózsa egyszerre utal Krisztus öt szent sebére, a megváltásra és a rózsafüzérre, melynek öt tizede körbefonja Jézus életének, halálának és feltámadásának titkát.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Aztán az út folytatódik az erdőben. Nagy szép, kellemes sétány, ez a fele akadálymentes is, azonban a másik oldalon sok lépcső van.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Hamarosan a következő pihenőhöz érünk.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Fent Mária szobor, karján a kis Jézussal. A táblán imádság: "Szép Hajnalcsillag, Gyűdi Mária! Bizalmad, mosolyod királyi fénye beragyogta a szegényes betlehemi éjszakát. Tőled indult minden remény, és Fiadhoz jut el minden kérés. A Te csillagfényed szövi puha otthonná életünk minden útját itt, a Kárpát-medencében. Az a föld, mely korábban népek temetője volt, nekünk, magyaroknak hazánkká lett: hála Neked, köszönet Neked, Magyarok Nagyasszonya!"

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

1860-ban helyezték el a domboldalban a Fájdalmas Anya szobrát, melyet 1937-ben új szoborra cseréltek, magas, ég felé nyúló, csupasz kereszttel.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A szobor előtt nagy füves tér és padok vannak, itt is meg lehet pihenni, imádkozni, elcsendesedni. Vagy egyszerűen csak élvezni a hely nyugalmát, a természet szépségét, az erdő susogását, a jó levegőt.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A Fájdalmas Anya szobrától kacskaringós ösvény vezet vissza a templom nyugati kapujához.

Innentől kezdődik a lépcsős rész lefelé, vagy ér véget, ha valaki a lépcsőkön jött fel. Talán könnyebb az akadálymentes oldalon feljönni, majd a lépcsőkön lemenni.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Egy hídon emléktábla őrzi a híd és az út építtetőjének nevét.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Ezen az oldalon is nagyon szép a környezet, az erdőben vezető lépcsős út.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A lépcsősor aljában újabb pihenő, és jöhet a következő "Mi Atyánk".

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A hosszú betonkerítés mellett végigsétálva pedig visszaérünk a templomhoz.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A Máriagyűdi kegytemplom mellett található barokk ferences rendház 1739-ben épült a hívek adományaiból és a Batthyány-család támogatásával. A rendházat a Pécsi Egyházmegye 2003-ban felújította és átalakította zarándok fogadóközponttá. A háromszintes épület földszintjén található az 50 fős ebédlő, az első és második szinten pedig 17 szobában 34 fő számára biztosít szálláslehetőséget „kétcsillagos turistaszállás" kategóriájában.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A templom előtt, hatalmas fák között rengeteg pihenőpad található, a gyerekeket pedig klassz játszótér várja.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A parkban nemrég látogatóközpont is épült, melynek egyik szárnyában kávézó, másik szárnyában ajándékbolt, középen pedig kulturált mosdó kapott helyet.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A shop-ban a környék kézműves egyedi termékei, valamint saját arculattal fejlesztett egyházmegyei tárgyak és vallási kegytárgyak, kiadványok, gyertyák és más ajándéktárgyak kaphatóak.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A rózsafüzér körút vége pedig a templommal szemben lévő lépcsősor alján található keresztnél van. (A lépcsősor oldalt elkerülhető, a templomhoz akadálymentes út is vezet.)

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

A faluból vezető út mellett hatalmas tábla hirdeti az éves programot, a főbb búcsúk és az előre meghirdetett zarándoklatok időpontját, de érdemes előre a honlapon is tájékozódni, mert szinte minden hétvégén van valami program. 

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Ha Pécs környékén jártok, Harkányban vagy Siklóson, netán a Villányi borvidéken, nézzetek be Máriagyűdre is. Akár hiszünk benne, akár nem, a csodatévő, gyógyító energiáknak adhatunk egy esélyt. Nem kell feltétlenül vallásosnak lenni ahhoz, hogy megnézzünk egy ilyen magasztos helyet, benézzünk egy régi, mégis új templomba, vagy egy kellemes kirándulást tegyünk a templom körül futó túraúton. Máriagyűdöt mindenkinek ajánlom, nem fogtok csalódni. :)

És ha tehetitek, látogassatok el a szomszédban, Ausztriában található legjelentősebb Mária-kegyhelyre, Mariazell-be is, ahova évente közel egy millió zarándok érkezik.

Magyarország Baranya Máriagyűd város zarándokhely

Az információk a kihelyezett táblákról, prospektusokból és a www.mariagyud.hu oldalról származtak.

És ha szeretnétek értesülni az új bejegyzésekről, kövessétek a Kiránduló facebook oldalát is. 

0 Tovább

A Wolfgangsee gyöngyszeme - St. Wolfgang

Sankt Wolfgang a salzkammerguti tóvidék szívében, egy festői helyen, a Schafberg lábánál, a Wolfgangsee északi partján található. Már a középkorban ismert zarándokhely volt, de az elhelyezkedéséből adódó lenyűgöző látvány, a hegyek, a tó, az erdők, a jó levegő mindenképpen csodálatos regeneráló hatással van testünkre és lelkünkre egyaránt.

Rengeteg látnivaló és kikapcsolódási lehetőség van a környéken, a településen sétálgatva pedig mintha a múlt századba csöppentünk volna.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Hol található? Ausztriában, még éppen Felső-Ausztria tartományban, de Salzburg tartomány határán, Bad Ischl közelében, a Wolfgangsee partján. Térképen ITT.

St. Wolfgang igazi tó parti üdülőváros, mely a vízi sportok kedvelőinek is a kedvence lehet, de látványos túraútvonalak is találhatóak a közelben.

A tó nyáron az egyik legmelegebb vizű tó a Salzkammerguti tóvidéken, a víz hőmérséklete a 24 fokot is elérheti. Ez rengeteg lehetőséget biztosít nyáron a vízi sportok szerelmeseinek. Lehet fürdeni, úszni, búvárkodni, és különböző vizisportokat kipróbálni, például vizisíelni.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A Wolfgangsee (vagy régi nevén Abersee) a Salzkammerguti tóvidék egyik legnagyobb és legismertebb tava. Nagyobb része Salzburg tartományhoz, kisebbik része Felső-Ausztriához tartozik. A tó kiterjedése 13,5 km2, a legmélyebb pontja 114 méter.

A tó legfőbb táplálója a Zinkenbach patak, vizének levezetője pedig az Ischl folyó. Így a tó vize 3,9 évenként teljesen lecserélődik. A vízminősége olyan kiváló, hogy az Európai Unió "referencia víz"-nek nevezte ki.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A hegyek közötti csodálatos fekvése, 539 méteres tengerszint feletti elhelyezkedése igazi klimatikus gyógyhellyé tette.

A hajóforgalom 1873-ban indult meg rajta a Ferenc József császár nevét viselő lapátkerekes gőzhajóval. Az első időkben St. Wolfgang és Fürberg között járt a gőzhajó. Az első menetrend négy járatot tartalmazott naponta Strobl - St. Wolfgang - Fürberg - St. Gilgen között. Az út 45 percig tartott. 

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

1886-ban vásárolták az első csavargőzöst a budapesti hajógyártól, amely 1888-tól teljesített szolgálatot a tavon Elisabeth (császárné) néven.

A hajózásban aztán az 1893-as év hozta meg a várt fellendülést, amikorra már megépült a Schafbergbahn fogaskerekű is. Több tulajdonosváltozás után az ÖBB együtt kínálta a hajó- és vonatjegyeket, így egyre több turista használta ki a hajózás adta lehetőségeket is.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Ma már négy modern hajó közlekedik a tavon, de még mindig üzemben van az 1873-ban készült Ferenc József császár és az 1886-ban épült Erzsébet császárné nosztalgiagőzös is.

Ma 7 települést, illetve kikötőt köt össze a hajóforgalom: St. Gilgen – Fürberg – Ried ­Falkenstein – St. Wolfgang Schafbergbahn – St. Wolfgang Markt – Gschwendt Parkplatz – Strobl

A nyári szezon 2017-ben június 15-től szeptember 17-ig tart. Ekkor St. Wolfgang Schafbergbahn kikötőjéből minden óra 37 perckor indulnak a hajók Strobl irányába. Visszafelé St. Gilgen irányába délelőtt 9:10, 9:55, 10:55-kor, majd 12:08-tól már minden óra 8 perckor.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Nyáron a Ferenc József császár nosztalgiagőzös is menetrend szerint közlekedik St. Gilgen és St. Wolfgang között.

A hajójegyek ára St. Wolfgang és Strobl között 5,60 Euro, St. Wolfgang és St. Gilgen között 7,60 Euro egy útra. A nosztalgiagőzösre felár 1 Euro. Létezik napi jegy is 20 Euroért.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Ausztria kultúrtörténetében St. Wolfgang kiemelt helyet foglal el. A település nevét Szent Wolfgang regensburgi püspökről kapta, aki 971-ben Magyarország területén is járt mint misszionárius.

Egy monda szerint Wolfgang a Falkenstein hegy erdejébe vonult vissza, hogy remeteként éljen, de aztán egyszer a település feletti szikláról elhajított egy fejszét, és azon a helyen, ahol a fejsze földet ért, templomot építettek.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A valóságban is Wolfgang, a már 1052-ben szentté avatott püspök alapította a templomot 976-ban, de sokkal inkább a környéken folytatott misszionárius munkájának eredménye lett a kápolna megépítése.

A Schafberg lábához épített, a kezdetekben kis kápolna már a 12. században zarándokhely lett, sőt császárok és pápák is felkeresték. A 15. század végére Európa négy legismertebb búcsújáró helyei közül az egyik Szent Wolfgang temploma volt. 

A templom mai formája az 1429-es tűzvész után alakult ki, a mondsee-i püspök, Simon Reuchlin kezdeményezésére 1451-77 között.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A tiroli Michael Pacher által 1471-81 között készített oltárt a gótikus vallási művészet legértékesebb alkotásai közé sorolják. A nyitott szárnyakkal 6,5 méter széles, 11,2 m magas oltárban a megkoronázott Mária látható a koronás, trónon ülő Krisztus előtt. Kétoldalt Szent Wolfgang és Szent Benedek szobra áll. Érdemes alaposan szemügyre venni a csodálatosan cizellált, elképesztő gazdagsággal és részletességgel megalkotott szobrokat, reliefeket, táblaképeket. A gótika és a korai olasz reneszánsz legszebb stílusjegyei ötvöződnek meglepően egységes harmóniában a gazdagon aranyozott műben. (A képen a hátsó.)

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A reformáció idején a templom látogatottsága eléggé visszaesett, de aztán két évszázaddal később már ismét felvirágzott. Hogy aztán ennek a virágzásnak II. József vallásellenes politikája vessen véget. Akkoriban minden olyan zarándoklat tilos volt, ahol ott is kellett volna éjszakázni. Így a zarándokok elmaradása gazdaságilag nehéz helyzetbe hozta a települést és a lakóit is. Ez után a csapás után St. Wolfgang csak nehezen tudott újra lábra állni, és bár a zarándoklatok lassan újra megindultak, már soha nem lett a település olyan ismert és népszerű, mint korábban volt.

Ma már ismét jönnek zarándokok St. Wolfgang-ba, évente kb. 80 csoport érkezik busszal, de egyre többen jönnek gyalog is. Sokan felmennek a Falkenstein hegyre is, ahol egykor Szent Wolfgang élt, bár a hegymászás közben már nem egyértelmű, hogy melyik a fontosabb a zarándoklat vagy a természetjárás. De ez igazából mindegy is, akár zarándokként, akár természetjáró turistaként érdemes eljönni a környékre, mert itt mindenki megtalálhatja amit keres.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Ma St. Wolfgang a végállomása a 2004-ben kijelölt Via Nova európai zarándokútnak, mely a csehországi Příbram településen kezdődik.

A templom nyáron 8-tól 18-ig, télen 8-tól 16 óráig van nyitva. Miséket szombatonként nyáron 19:30-kor, télen 19 órakor, valamint vasárnap reggel 8-kor és 9:30-kor tartanak.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Új felélénkülést és hatalmas lendületet hozott még St. Wolfgang életében a közeli Bad Ischl-ben található császári nyári rezidencia, amely 1829-től 1916-ig szolgált az uralkodóknak nyári rezidenciaként. 

A 18. és a 19. században híres festők hoztak nemzetközi ismertséget St. Wolfgangnak, műveiken, festményeiken keresztül.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

1930. november 8-án Berlinben volt a premierje Ralph Benatzky három felvonásos zenés vígjátékának, mely a Wolfgangsee partján álló Weißen Rößl hotelben játszódik. (A fenti piros ház.) Ez a zenés darab aztán olyan ismertséget hozott St. Wolfgangnak, hogy már nagy sztárok is jöttek a világ minden tájáról, sőt 1930-ban beindult a repülőforgalom is Berlin és a tó között. A hidroplánok a Grand Hotel előtt szálltak le a Wolfgangsee vizére.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A másik, rengeteg turistát vonzó "látványosság" St. Wolfgang-ban a Schafbergbahn, a kis piros, játékvonatnak tűnő fogaskerekű vasút, mely a Schafberg hegyen egy három csillagos hotelhez viszi fel utasait. 

Ausztria legmeredekebb gőzüzemű, fogaskerekű vasútja 1893 óta jár St. Wolfgang-ból az 1783 méter magas Schafberg-re. 5,85 km hosszú úton kb. 40 perc alatt győzi le az 1190 méter szintkülönbséget.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Ez a legrégebbi működő hegyi hotel Ausztriában, mely 1862 óta trónol a csúcson.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A vasútállomás a Wolfgangsee partján, a hajóállomással szemben található. Innen indulnak ezek a gyönyörű vonatok a hegyre.

A Schafbergbahn büszkélkedhet a világon (!) a legrégebbi fogaskerekű gőzmozdonyokkal, melyek 1893-ban és 1894-ben készültek, és melyek minden évben, júliusban és augusztusban még mindig használatban vannak.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Menetrend 2017.05.12. - 2017.10.15. között naponta biztosan közlekedik St. Wolfgang állomásról felfelé: 9:20 és 11:10-kor és lefelé a hegyállomásról: 10:25 és 12:05-kor

A további indulási időpontok mindig az állomás kijelzőjén találhatóak, illetve jó idő (és elegendő utas) esetén a vonatok akár 20 percenként is indulhatnak.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Jegyárak (2017):

St. Wolfgang - Schafbergspitze (teljes hossz)

  • egy út 24,70 Euro
  • oda-vissza 35 Euro

St. Wolfgang - Schafbergalm (második megálló, ahonnan már simán fel lehet menni gyalog is a csúcsra)

  • egy út 17 Euro
  • oda-vissza 28,20 Euro

A belváros nagy része sétáló, gyalogos övezetté van alakítva. A településen átvezető fő-út sem túl széles, hátmég a belső utcácskák.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Az utcákat tovább szűkíti a rengeteg kávéházi és éttermi terasz, amire kiülve fogyaszthatjuk délutáni sütinket kávéval, vagy ebédünket, vacsoránkat.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Mindenfelé gyönyörűen felújított, karban tartott régi házakat láthatunk. Soknak van festett díszítése.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A templom mellett található zarándokkút is Szent Wolfgangról kapta nevét. Ez biztosított felfrissülést a számos zarándoknak, oltotta szomjukat, de házi kútként működött a környező házakban élőknek is. De ősidők óta, mint gyógyító forrást tartják számon.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A települős Fő- vagy piactere is a templom közelében található. Itt is gyönyörű házakat láthatunk.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Nyáron kis kirakodó vásár, eszem-iszom is lehet a Fő téren, vagy este akár jó kis muzsika is szólhat táncra csábítva.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A tó irányába találjuk St. Wolfgang legrégebbi, szűk, sikátoros utcáit és tereit, ahol sok kis tetszetős, kedves üzlet, kávézó, pékség üzemel. Rengeteg gyönyörű osztrák népviselet, Dirndl is kapható, sajnos viszonylag borsos áron. Pedig ezek a ruhák annyira szépek!

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A legmenőbb szálloda előtt a tavon ma már nem szállnak le hidroplánok, hanem egy óriási szökőkút üzemel.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

De pazar a tó vizén ringatózó napozóterasz, jakuzzi és úszómedence is.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Közvetlenül a tóparton egy sétautat, promenádot is kialakítottak, amin hosszabb sétákat is lehet tenni.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A különféle sportokat kedvelőnek is vonzó uticél lehet St. Wolfgang. Lehet futni, van nordic walking lehetőség, vannak kerékpárutak a tó körül és moutainbike bicajosoknak kihívó terep, lehet lovagolni és lovaskocsikázni, van golf pálya, tenisz, siklóernyőzés, és téli sportokra is van lehetőség, síelésre, szánkózásra.

A legnagyobb nemzetközi futóversenyt, a tókerülést minden év októberében rendezik, mely egyre több versenyzőt, és rengeteg nézőt vonz.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A település legfurcsább alakja pedig több helyen is feltűnik, de róla nem sikerült kiderítenem, hogy kicsoda, micsoda. Ha valaki tudja, legyen kedves kommentbe megírni. :)

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

A mindössze 2800 lakosú St. Wolfgangban 2015-ben több mint 885.000 vendégéjszakát töltöttek el.

Ha erre jártok, feltétlenül nézzetek be St. Wolfgangba, hiszen egy pár órás városnézést is megér, de akár több napot is eltölthetünk itt a sok lehetőséget kihasználva.

A település szélein nagy, de fizetős parkolók állnak rendelkezésre, mert a belvárosban nem nagyon van parkolási lehetőség. Érdemes az autót az egyikben letenni, mert a távolságok nem nagyok gyalog sem.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

És nemcsak a Wolfgangsee és St. Wolfgang bővelkedik látnivalóban, itt van a szomszédban Bad Ischl, a császár nyaralóhelye, és mellette a Katrinberg, ahova egy színes retro felvonóval is felmehetünk. Szintén közel van Hallstatt, a kis ékszerdoboz városka, ami mellett pedig látvány-sóbánya van a hegyen, ahova egy hosszú sikló visz fel. De ha még inkább lélegzetelállító panorámát szeretnétek és remek rálátást Hallstattra, akkor irány a Dachstein északi oldala, a Krippenstein-re két nagykabinos felvonóval is utazhatunk, út közben pedig egy jég- és egy mamutbarlangot is megnézhetünk.

És ha szeretnétek értesülni az új bejegyzésekről, kövessétek a Kiránduló facebook oldalát is.

Ausztria Felső-Ausztria Salzburg tartomány város zarándokhely

Az információk egy része St. Wolfgang hivatalos oldaláról a www.stwolfgang.at-ről, a wikipedia oldalairól és kirandulastippek.hu oldalról származik.

0 Tovább

Zene, kastély, történelmi belváros - Eisenstadt

Egy bájos kisváros a határ túloldalán Eisenstadt, a napos Burgenland fővárosa. Az Esterházy család és Haydn városa. Főúri pompa, kellemes parkok, különleges templomok, fülbemászó zenék, rengeteg virág, rendezett belváros, tisztaság és egy csomó látnivaló.

Mindenképpen érdemes egy napra kiugrani, vagy útközben beugrani, mert megéri. Mutatom, hogy miért! Hagyjuk magunkat mi is elvarázsolni Haydn városában, Kismartonban.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

(A fotó az eisenstadt-tourismus.at oldalról származik.)

Hol található? Ausztriában, Burgenland tartományban, Soprontól 22 km távolságra. Térképen ITT.

Persze a városka legfőbb látnivalója az Esterházy kastély. De én most ezt szándékosan a végére hagyom, mert általában ez kapja a legnagyobb figyelmet. Pedig sok más rejtettebb kincse, érdekes látnivalója van még a városnak.

A kastély mellett kezdődik a jórészt műemlékvédelem alatt álló történelmi belváros.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Eisenstadt, azaz Kismarton Bécstől 60 km-re, Bécsújhelytől 30 km-re, Soprontól 22 km-re, a Lajta-hegység lábánál, a Vulka völgyében fekszik. Nevét egykori templomának védőszentjéről kapta. Német neve "vasvárost" jelent, az egykori virágzó vaskereskedelmére emlékeztetve. Alig több mint 14 ezer lakosával Ausztria legkisebb tartományi fővárosa.

A sétálóutcában megannyi kirakat és kávézó csábít a nézelődésre, kikapcsolódásra. Itt található az a Pestis oszlop is, melyet 1713-ban emeltek a Szentháromság és a megkoronázott Mária tiszteletére. A talapzaton Szent Rókus, Sebestyén, Kajetán, Nepomuki Szent János és Szent Rozália látható, felettük díszes keretben a város címere.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Szintén a sétáló utcán található Eisenstadt városházája, melynek legrégebbi része a korai reneszánsz korszakból, 1560-ból származik. A város ekkor lett szabad királyi város. 1648-ban építettek át kicsit barokkos stílusban, és a vaskos tetőzet is akkor került rá.

A falon látható freskókat 1926-ban fedezték fel, de nagy valószínűséggel ezek is a korai reneszánsz korból származnak, bár később barokk stílusban átfestették őket. 1949-ben Rudolf Holzinger a régi minták alapján újrafestette és kiegészítette a freskókat.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Az allegorikus nőalakok a legfőbb erényeket jelenítik meg: a hitet, a reményt, a szeretetet, az igazságot, a bölcsességet, a bátorságot és a mértéktartást. A középső erkélytől jobbra bibliai jelenetek láthatóak.

Az épület belülről is lenyűgöző, az ülésterem reneszánsz mennyezete a 17. századból származik.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Eisenstadt területe már a római korban is lakott volt. Egykor vaslelőhely volt itt, és vaskereskedelmi központ. Írott formában először az 1264-ben Szent Márton tiszteletére szentelt kápolnájával kapcsolatban említik. 1373-ban Nagy Lajostól mezővárosi, 1388-ban Luxemburgi Zsigmondtól vásártartási jogot kapott. A területet birtokló Kanizsai család a 15. században hívta ide a ferences szerzeteseket, akik Szent János tiszteletére szentelt gótikus templomot építettek. Időközben a terület többször is gazdát cserélt (osztrák hercegek, majd a német-római császár is elfoglalta), 1622-ben kerül vissza Magyarországhoz. Ugyanebben az évben kapta meg a várost Fraknó várával együtt császári adományként Esterházy Miklós. 

A Szent Márton plébániatemplom hatalmas tornyával kiemelkedik a környék házai közül. 1495-ben készült el a főhajó. Az északi torony 1520-ban, míg a déli torony sohasem készült el. A dóm ma a város és az egyházmegye legfőbb, ugyanakkor az egyik legrégibb és legmodernebb temploma. Szinte valamennyi képzőművészeti stílus lenyomatát láthatjuk rajta.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

(A fotó az eisenstadt-tourismus.at oldalról származik.)

A templomot az 1904-es nagy felújítás idején látták el gótikus elemekkel, és a köríves ablakokat csúcsívesre cserélték, valamint üvegfestményekkel látták el őket. A presbitérium alatti kripta 1716-ból származik, melyben egészen 1962-ig temettek püspököket. A dómban található az úgynevezett "harmadik kismartoni kegykép", a Fájdalmas anya, mely a Mária kápolnában látható. 

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A Haydn Gasse-n található ferences templomot és kolostort még Kanizsai János, egri püspök alapította 1386-ban. Bár 1529-ben a törökök elpusztították, 1629-ben Esterházy Miklós gróf újjáépíttette. 1630-ban szentelték fel Szent Mihály tiszteletére és adták át a már 1625-ben megalakult ferences rendnek. A templom belsejében szép reneszánsz oltárok találhatók olasz mesterektől és a karzaton az egyik 18. századi Haydn orgona is megcsodálható. Az oldalkápolna ékessége egy kegykép, mely a híres Fekete Madonna másolata. Egy ferences szerzetes hozta magával Itáliából, és mivel a korabeli beszámolók szerint több csodálatos esemény is történt a "második kismartoni kegykép"-nek nevezett festmény előtt, a templom zarándokhely lett.

Ebben az utcában található Haydn egykori lakóháza is. Joseph Haydn 1766-ban lett az Esterházy család udvari zenekarának vezetője, akkor vásárolta ezt a barokk házat. A zeneszerző által 12 évig használt házban ma múzeum működik.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A Haydn-ház nyiva tartása általában március közepétől május 31-ig keddtől szombatig 9 és 17 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 10 és 17 óra között. Június 1-től november közepéig hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 10 és 17 óra között. Télen zárva.

Belépő jegy árak (2016.) felnőtt 5 Euro, diák és nyugdíjas 4,50 Euro, családi jegy (szülők vagy nagyszülők és 14 év alatti gyerekek) 11 Euro. Van továbbá egy kombinált belépő a Burgenlandi Tartományi Múzeummal, az 8,50 Euro.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A Haydn-Gasse házai mögött már a kastély parkja húzódik, ahol érdemes egy kellemes sétát tenni. A gyerekeket klassz játszótér is várja.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A kastély parkja egyike a 19. század legjelentősebb tájparkjainak. A majdnem 50 hektáros parkban négy tó, számos egzotikus fa és cserje található.

A délkeleti bejáratnál lévő Gépház-tó prózai nevét az eredeti rendeltetéséről kapta. Ez a kis tó az egyetlen a parkban, melynek vizét természetes forrás táplálja. Már 1750 körül a tó vizét egy úgynevezett "vízgép" igavonó állatok segítségével felpumpálta a park magasabban fekvő részeibe, ahol öntöztek vele. Később ez a vízgép nem működött már jól, ezért II. Miklós herceg 1803-ban vásárolt egy Watt-féle gőzgépet. Ehhez építették a gyönyörű, görög kereszt alaprajzú épületet, melyben a mesterséges vízeséseket működtető gőzpumpát elhelyezték. Ma itt van a városi strand, a parkfürdő bejárata.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A parkban továbbsétálva szép pálmaházra bukkanunk. A ma is látható Orangerie-t és még további pálmaházakat az 1800-as évek elején építették. Akkor Európa egyik legjelentősebb építménye volt ez a gazdag növénygyűjteménye, a nagysága, sokrétűsége és a melegházak nagy száma miatt. Sajnos a második világháborúban súlyosan megsérült, illetve a melegházak egy részét a világháború után már nem használták, ezért ezeket lebontották. Azonban a megmaradt Orangerie nagyon szépen fel van újítva és ma is citrusokat és trópusi növényeket nevelnek benne.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A park egy másik tavának partján egy kis kápolna áll. A kastélypark művészileg legjelentősebb alkotása a Leopoldina-kápolna, melyet egy mesterségesen kialakított sziklás dombra emeletek. A mellette lévő hasadékból vízesés tör elő, melynek vize a Leopoldina-tóba ömlik. A kápolnában Antonio Canova olasz szobrász Esterházy Leopoldina hercegnőről carrarai márványból alkotott szobra áll. II. Esterházy Miklós ezzel a kápolnával őrizte szeretett lánya, Leopoldina emlékét.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A park túlsó végén visszatérve a városba Liszt Ferenc szobrát láthatjuk egy kis téren. Liszt Burgenlandban, Doborjánban (ma Raiding) született, apja az Esterházy család intézője volt. A szobrot Liszt 125. születésnapjára állítatták 1936-ban. A szobrot Járay A. készítette fehér márványból.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A kastélytól a másik irányba indulva először a kórháztemplom kerül utunkba. Az Irgalmasok Kórháza épületegyüttesének részét képező templomot 1739-ben Esterházy Antal herceg építtette. A főoltár 1768-ból származik és a templomban található az úgynevezett Haydn orgonák egyike is.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Mindenképpen említést érdemel az Eisenstadt-ban található Burgenlandi Tartományi Múzeum, melynek állandó kiállítása a burgenlandi történelem, kultúra és identitás számos kincsét bemutatja. A természeti értékektől (geológia, biológia), az emberi tevékenységen keresztül (archeológia, művészet, történelem, néprajz) kínál a tárlat átfogó képet a tartomány fejlődéséről és sajátosságairól.

A múzeum nyitva tartása általában 9 és 17 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 10 és 17 óra között. Január elejétől május 31-ig a hétfő szünnap, november végétől karácsonyig csak hétköznap van nyitva. Belépő árak felnőtt 6 Euro, diák és nyugdíjas 5 Euro, családi jegy 13 Euro és kombinált belépő a Haydn-házzal 8,50 Euro.

A Wiener Strasse-n tovább haladva egy térre érünk, ahol két nagyon különleges épületet találhatunk.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A "Szűz Mária látogatása" zarándoktemplom építése Esterházy Pál herceg megbízásából 1715-ben kezdődött, de csak 1765-ben folytatták, végül 1803-ban szentelték fel. A templom különleges értéke az 1797-ben készült, ma is működő orgona, melyen Haydn is játszott. A zeneszerző több miséjét is ebben a templomban mutatta be először, és végül itt talált végső nyughelyet is. Az északi torony alatt található a Haydn mauzóleum, melyet Esterházy Pál építtetett 1932-ben.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A templom kívülről nem túl impozáns, de a belseje gyönyörű. Hatalmas freskó díszíti a mennyezetet, melyet két kismartoni festő, a Cristian és Wolfgang Köpp készített 1722-ben, Krisztus mennybemenetele címmel.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Az oltárkép "Szűz Mária találkozása Szent Erzsébettel" Stefan Dorfmeister 1797-ben készült festményének másolata.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város EsterházySzorosan a templomhoz építve magasodik a Kálvária-hegy. Esterházy Pál herceg kérte fel Felix Nierig ferences szerzetest, hogy építsen keresztutat és kegykápolnát Kismartonban. Az alapkövet 1701-ben tették le, 1705-re elkészült a kőtömbökből emelt kálváriadomb, és 1707-ben felszentelték a kápolnát is.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy(A fotó az eisenstadt-tourismus.at oldalról származik.)

A kápolnába vezető széles lépcső két oldalán angyal szobrok állnak, a homlokzaton pedig az Esterházy család címere látható. Érdekessége, hogy a kis kápolna főoltára tulajdonképpen a keresztút első állomása. A barlangszerű fülkében Jézus az olajfák hegyén látható, előtte áll egy dúsan aranyozott baldachin alatt a kismartoni kegyszobor. Az 1690-ben készült, karján a gyermek Jézust tartó Madonna eredetileg Grosshöflein-ben volt. 1707-ben a kuruc csapatok támadása idején a környezetében minden leégett, de a szobor ép maradt. A csoda híre hamar elterjedt és a kegyszobrot Kismartonba vitték, ahova azóta is zarándokok ezrei érkeznek. A fából faragott, festett, öltöztetett, megkoronázott Mária balján ülő Jézus jobb kezét áldásra emeli, bal kezében pedig egy madarat tart.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A kápolnától kanyargó folyosók mentén, barlangszerű bemélyedésekben, kis kápolnákban, fülkékben láthatjuk a keresztút stációit. Átalakítások után ma 24 stáció idézi életképszerűen Jézus történetét.

A városban több helyen nagy térképeken tájékozódhatunk, Haydn útja vezet végig a város látnivalóin.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

És a végére hagytam a legfőbb látványosságot, az Esterházy kastélyt. A kastély eredete egy 13. századi várra nyúlik vissza, amelyet később újra és újra átépítettek, valamint bővítettek. Mára a kastély betekintést ad az Esterházy hercegek főúri világába, valamint színvonalas kulturális rendezvények, hangversenyek helyszíne. (A kastély érdekes története, gazdag kiállítása mindenképpen megér egy külön mesét.) :)

Legfőbb állandó kiállítása során a kastély 300 éves építéstörténetét, az Esterházy hercegek műélvezetét és életvitelét ismerhetjük meg audio guide vagy élő idegenvezető segítségével.

Új, jelenleg is megtekinthető időszaki kiállításuk Esterházy Melindáról, illetve az utolsó hercegi pár életéről szól.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A kastély általános nyitva tartása március 15-től november 14-ig minden nap 9 és 18 óra között, november 15-től március 14-ig pénteken, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9 és 17 óra között.

Belépő árak: kastélyvezetés felnőtt 11 Euro, kedvezményes 9 Euro, családi jegy 23 Euro. Esterházy Melinda kiállítás felnőtt 9 Euro, kedvezményes 7 Euro, családi jegy 19 Euro. Bormúzeum felnőtt 7 Euro, kedvezményes 5 Euro, családi jegy 15 Euro. Gyűjtő jegy a kastély valamennyi kiállítására felnőtt 19 Euro, kedvezményes 17 Euro, családi jegy 38 Euro.

Eisenstadt, vagyis Kismarton tehát egy bájos városka, tele látnivalóval és programokkal. A fentieken kívül van még Tűzoltó Múzeum, Burgenlandi Bormúzeum és Osztrák Zsidó Múzeum is. Meg lehet még nézni a Haydn konyhakertet, egy 17. századi zsidó temetőt, a Tartományi Galériát és a Találkozások Házát, valamint a kastélyparkban is van még látnivaló, ami most kimaradt.

Remélem kedvet kaptatok, és ha legközelebb arra jártok benéztek, vagy direkt rászántok egy-két napot, hogy bejárjátok Burgenland fővárosát!

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

(Az információk nagy része az eisenstadt-tourismus.at oldalról származik.)

Szintén az Esterházy család tulajdonában és kezelésében áll Fraknó vára, ahol fantasztikus időutazásban lehet részünk. Nézzétek meg azt is!

És ha szeretitek a városokat, figyelmetekbe ajánlom még Ausztriában Mariazell-t, a zarándokok kedvelt uticélját, Murau-t a fa városát, Bad Ischl-t a császár nyaralóhelyét, Hallstatt-ot a só városát, Mauterndorf-ot, ahol pár száz éve megállt az idő, és Schladmingot, ami nyáron egy kis ékszerdoboz, télen meg hatalmas síközpont. Szlovéniában pedig a határ túloldalán lévő Lendvát, ahol szintén sok látnivaló van, többek között vár is.

És ha szeretnétek értesülni az új bejegyzésekről, kövessétek a Kiránduló facebook oldalát is.

0 Tovább

Csodatévő szent hely a szomszédban - Mariazell

Mariazell messze földön híres zarándokhely, Közép-Európa legjelentősebb Mária-kegyhelye, évszázadok óta látogatják a zarándokok a csodatévő Szűzanya segítségében bízva. Ma évente kb. egymillió zarándok keresi fel a csupán 1500 lakosú várost.

De Mariazell azért nem csak és kizárólag a zarándoklatról, a templomról szól. Van itt még más látnivaló is, nem is kevés! A magas hegyek között megbújó városka kedvez mind az épített környezetet, a városokat, mind a természetet, a kirándulást szeretőknek.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Hol található? Ausztriában, Alsó-Ausztria és Stájerország határán, az Északi Mészkő-Alpokban, a Bürgeralpe lábánál, térképen ITT.

A város több völgy találkozásánál fekszik, ezért minden irányból csak kisebb-nagyobb hágókon keresztül lehet megközelíteni.

Ausztria Stájerország város Mariazell

A város alapítási napjaként egy IV. Adorján pápától származó oklevél alapján 1157. december 21-ét tartják számon. A Cell név legelőször II. Frigyes osztrák herceg 1243-as oklevelében bukkan fel, amelyben St. Lambrecht apátjának szabad rendelkezést biztosított a Cell környéki só- és ércbevételek fölött. 1344-ben kapta meg a település a vásárjogot, amelynek alapján a polgárok kereskedhettek és vásárokat tarthattak.

A mostani főtér és a három főbb utca is ebben az időben alakult ki a ma is látható formájában.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Mariazellben császárok és királyok nyomában is járhatunk.

1679-ben I. Leopold császár Mariazellbe látogatott, ám kíséretének egy tagja behurcolta a városba a pestist, amelynek 156-an estek áldozatul. 1736-ban a frissen férjhez ment Mária Terézia, Lotaringiai Ferenc herceggel együtt felkereste Mariazellt, majd 1742-ben érckitermelési jogot adott az apátnak, továbbá engedélyezte egy vasmű építését és üzemeltetését. 1837-ben Mariazellbe látogatott I. Ferdinánd császár, majd a fennállás 700 éves évfordulóján I. Ferenc József császár hitvesével, Erzsébettel. 1910-ben már harmadik (és egyben utolsó) alkalommal látogatott ide Ferenc József, majd 1911-ben a későbbi utolsó császár Károly főherceg és hitvese Zita hercegnő járt itt.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Mariazell a tűzvészek városa is. A történelem során nagyon sokszor lett a város a tűz martaléka.

A törökök 1420-ban jöttek először Mariazellbe, és felgyújtották a házakat és a már meglévő templomot is. 1474-ben ismét tűzvész pusztított, majd 1532-ben visszatértek a törökök és ismét felgyújtották a házakat. 1798-ban és 1800-ban is hatalmas tűzvész pusztított, de a település történetének legnagyobb tűzvésze 1827-ben következett be, ami szinte mindent lángba borított, a templom is nagy károkat szenvedett. Szerencsére azóta megkímélte az tűz a várost, és 1874-ben megalapították a tűzoltóságot is.

1849-ben alapították az első csendőrőrsöt, 1856-ban építették meg a Bürgeralpe-n az első fa kilátót, 1892-ben készült el az elektromos művek, amely Mariazell áramellátását biztosította és 1896-ban építették meg az első általános vízvezetéket.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Persze azért a városka legfőbb, és több millió látogatót vonzó látványossága a bazilika. Kezdjük ezzel. A templom eredetét pedig több legenda is övezi.

1157. december 21-én este érkezett meg a környékre egy Magnus nevű bencés szerzetes St. Lambrechtből, hogy az itt élők lelkipásztora legyen. Magnus magával hozta fából faragott, kedves Mária-szobrát is. Ám az utat egy helyen hatalmas szikla zárta el, amelytől nem tudott tovább menni. A szerzetes a Szűzanyához fordult segítségért, imája meghallgatásra talált és a szikla kettéhasadt. (Magnus sziklájához jelölt turistaút vezet a városból.) Megérkezvén a szobrot egy farönkre tette és kis fakápolnát épített köré, mely hamarosan a környék hitéletének központjává vált.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Egy másik legenda szerint Henrik, Morvaország őrgrófja és felesége olyan súlyos köszvényben szenvedtek, hogy már az ágyból sem tudtak felkelni. Egy éjjel álmukban Szent Vencel azt mondta nekik, hogy bízzanak a Szűzanyában és egészségük visszanyerése után zarándokoljanak el hozzá Mariazellbe, ahol hálájuk jeléül emeljenek templomot. Így is tettek, gyógyulásuk után elrendelték a templom megépítését. (A legendában szereplő Henrik 1179 és 1222 között élt, valószínűleg I. Ottokár király testvére volt.)

Ausztria Stájerország város Mariazell

És egy magyar vonatkozású legenda szerint I. Lajos magyar király ellen a tatárok 200 ezer fős sereggel vonultak fel, akikkel szemben a 20 ezer fős sereg helyzete kilátástalan volt. Lajos ekkor az oltárán tartott Szűzanya kép előtt a magyarok védőasszonyához fordult imájával, hogy a nagy szükségben ne hagyja el Magyarországot. Ezután egy álomban megjelent a Boldogasszony aki támogatásáról biztosította, azzal hogy győzelem esetén menjen Zellbe és építsen egy templomot, ahol elhelyezi a képet. Felébredvén a mellén találta azt a Mária-képet, amelyet rendesen egy kis oltáron tartott. Ezt égi jelnek tekintve vonult a harcba, ahol hatalmas győzelmet aratott a tatárok felett. Ezután seregével együtt felkereste Mariazellt, ahol hálája jeléül a templomot építtetett és oda ajándékozta az arannyal és drágakövekkel díszített képet és sok más értékes, a címerével ellátott kincset. A kép a mai napig a templom egyik legfontosabb kincse.

Ausztria Stájerország város Mariazell

A bazilika másik legfontosabb kincse a Máriát és a kis Jézust ábrázoló kegyszobor, mely 48 cm magas és fából készült. Mária jobb karján tartja a kis Jézust, a baljával egy körtét nyújt a gyermeknek, aki pedig jobbjával egy almát az édesanyjának.

A szobrot díszes ruhába öltöztetik az év három legfontosabb ünnepnapján: Nagypénteken, Mária születésének ünnepén, szeptember 8-án, és a város alapításának napján, december 21-én. Ezeket a drága anyagokból és csipkékből készült ruhákat nemes hölgyek készítették és adományozták a templomnak. A ma látható darabok zömmel a 19-20. századból származnak. A madonna és a kis Jézus koronái is adományok. Általában a Rudnai Sándor hercegprímás által 1821-ben adományozott és X. Piusz pápa által 1908-ban megáldott koronapár látható a kegyszobron.

Ausztria Stájerország város Mariazell

A bazilika karzatán található a kincstár, ahol a számos fogadalmi ajándék mellett csodás arany kelyhek, monstranciák, ereklyetartók valamint festmények, miseruhák stb. láthatók. A számos magyar vonatkozású tárgy közül külön említést érdemel a Nagy Lajos által ajándékozott Madonna-kép és Mátyás király ajándéka egy arany-ezüst oltár. A kincstár pénztárosa állítólag remekül beszél magyarul.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Zarándokok már a 12. századtól érkeztek Mariazellbe, de a létszámuk az 1330-as évektől nőtt meg. A hely népszerűsége egészen II. József  zarándoklatokat megtiltó rendeletéig növekedett és a tiltás feloldása után újra töretlenül nőtt napjainkig, amikor évente kb. egymillió búcsújáró keresi fel a várost. Egyes becs­lések szerint közülük minden hatodik gyalogosan érkezik. A tradicionális zarán­dokútvonalakat 1100 km hosszban 1981-ben foglalták "Mariazelli zarán­dok­útvonalak 06" néven egységes rendszerbe, ezek Bécsből, Burgenlandból, Alsó-Ausztriából, Stájerországból, Felső-Ausztriából és Karintiából vezetnek Mariazellbe.

Ausztria Stájerország város Mariazell

A bazilika mögött gyertyás "barlang" található, ahol gyertyát gyújthatunk szeretteinkért.

Ausztria Stájerország város Mariazell

És rengeteg márványtábla fedi a falakat különféle nyelvű üzenetekkel, melyeket hálából készíttettek a hívők. Velük már megtörtén a csoda! :)

Ausztria Stájerország város Mariazell

A Heiligenbrunn (szent forrás) kápolna sincs messze a bazilikától. Anton Stroz St. Lambrecht-i apát építtette 1711-ben. Vizének szembajt enyhítő hatást tulajdonítanak. A barokk oltáron lévő 15. századból származó szobor a trónon ülő Madonnát ábrázolja gyermekével, polychrom fafaragással körülvéve. A gyógyító forrásvíz kannákból csordogál, melyeket angyalok tartanak a kőmedencék fölé.

A klasszikus oromzattal díszített kapun léphetünk be a négyszögű templomba. A mennyezeti freskó közepén a Szentlélek lebeg a vizek fölött. Valamennyi jelenet a gyógyító erejű forrásra utal: Mózes vizet fakaszt a sziklából; Jézus Jákob kútjánál; a szír Námán megfürdik a Jordánban; a vakon született meggyógyul a Silóé tavánál.

Ausztria Stájerország város Mariazell

A városka főterén már a középkorban is egy tucat kegytárgy bolt szolgálta ki a zarándokok igényeit. Így van ez ma is, boltocskák hosszú sora mellett sétálhatunk át a főtér másik oldalára.

Ausztria Stájerország város Mariazell

És mi van a főtér másik oldalán?

A városban számos kisvállalkozás működik, ahol hagyományos termékeket, használati tárgyakat készítenek. Közülük az egyik leghíresebb a likőrüzem, ahol tradicionális recept alapján, 33 különböző gyógynövényből készítik a gyomorkeserűt.

Ausztria Stájerország város Mariazell

A másik legismertebb mariazelli termék a Pirker mézeskalács. A sütöde 300 éves múltra tekint vissza, a zarándokok már akkor is mézeskalácsot vittek magukkal a hosszú útra. Érdemes betérni a gyönyörű és illatos boltjukba.

Mindkét üzem vezetéssel látogatható is.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Az egyik utca házai között bújik meg a Bürgeralpe zöld tetejére, 1254 méteres magasságba repítő nagy-kabinos felvonó.

Ausztria Stájerország város Mariazell

A kabinos felvonót 1928-ban építették. A 24 fős kabinok 5 perc alatt repítenek 828 méterről 1254 méterre bennünket.

Ausztria Stájerország város Mariazell

A kabinokból csodálatos kilátás tárul elénk Mariazellre, és a hatalmas bazilika is eltörpül felülről nézve.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Fent a hegyen nyáron kirándulni, télen síelni lehet. Sőt szánkópályával is várják a téli sportok szerelmeseit. 

De nyáron is több "látnivalót" kínál a hegy, a fantasztikus, lélegzetelállító kilátáson kívül. Van például egy karcsú kilátótorony, ahonnan még szebb, teljes, 360 fokos panorámában gyönyörködhetünk.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Egy nagy, érdekes fa-élményvilág is van, mely a favágók életét, a fához kapcsolódó tevékenységeket, gépeket és felhasználási lehetőségeket ismerteti meg a látogatókkal (főleg a gyerekekkel) játékos formában. A parkon belül patakok csordogálnak, és van két tó, melyek körül kisvonatozni is lehet.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Meg vannak persze Hütték, vendéglők, ahol hideg italokkal és meleg ételekkel várják az éhes-szomjas turistákat.
Nyáron a bokrok alatt pihennek a hóágyúk, és a sífelvonó libegő sem jár sajnos.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Viszont rá lehet látni a szomszéd hegyre, a Gemeidealpe csúcsára, tövében kéklik az Erlaufsee és Mitterbach falucska. Azon a hegyen viszont jár a libegő nyáron, és más meglepetések is vannak. :)

Ausztria Stájerország város Mariazell

A templom mellől indul egy út fel a kálváriahegyre. Ott található egy magánháznál egy egyedülálló betlehem is, mely 12 újtestamentumi jelenetet ábrázol összesen 130 mozgó figurával.

Mariazell nemcsak autóval megközelíthető, hanem vonattal is. Azzal a keskeny nyomtávú vonattal, mely St. Pöltenbe, Alsó-Ausztria tartományi fővárosába jár. A 85 km hosszú vasútvonal változatos tájakon halad, tavak mellett, alagutakon keresztül.

Ausztria Stájerország város Mariazell

A vasútállomáson látható a világ legrégebbi gőzvillamosa. A korhűen helyreállított kocsik a 19. század hangulatát idézik. Nyári hétvégéken az Erlaufseehez utazhatnak a turisták a korhű gőzmozdony vontatta vonatokon.

Sőt, átvág az osztrák Grand-Canyonnak is hívott Ötscher hegységen, elhalad Ausztria legnagyobb szurdoka, az Ötschergraben mellett.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Mariazell megközelíthető kisrepülővel is, hiszen a város mellett egy betonozott pályás kis repülőteret is találhatunk. A hegyek közötti leszállópálya megközelítése kicsit kihívás a pilótáknak.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Tehát Mariazell nemcsak a zarándokoknak ajánlható, hanem az egész család talál itt kedvére való látnivalót több napra is. Főleg ha hozzávesszük a környéket is. Például a Mitterbach település mellől induló libegőt és túrázási lehetőségeket a Gemeindealpe területén, illetve Ausztria legnagyobb szurdokvölgyét az Ötschergrabent.

És ha szeretitek a városokat, figyelmetekbe ajánlom még Ausztriában Murau-t a fa városát, Bad Ischl-t a császár nyaralóhelyét, Hallstatt-ot a só városát, és Schladmingot, ami nyáron egy kis ékszerdoboz.

Ha szeretnétek értesülni az új bejegyzésekről, kövessétek a Kiránduló facebook oldalát is.

Ausztria Stájerország város Mariazell

Az információk a wikipedia oldalairól származtak.

És a végén, ha van még valaki, aki eljutott idáig, engedjetek meg egy személyes történetet.
Pár éve édesanyámnál tüdőrákot diagnosztizáltak és komoly műtét várt rá. 76 éves volt, és a műtét kockázatos. Elvittem Mariazellbe, akkor készültek ezek a gyönyörű, napsütéses fotók. Ő is a Szűzanya segítségében bízva imádkozott a bazilikában. Csoda-e vagy nem, a műtét remekül sikerült, semmi más kiegészítő terápiára nem volt szükség, édesanyám gyógyultnak mondható a tüdőrákból. Ma 79 éves, és kimenne a világból, annyi ereje van. :) Köszönjük Mariazell! Próbáljátok ki Ti is!

0 Tovább

kiránduló

blogavatar

Ti is szerettek kirándulni? Vonzanak a hegyek, a szurdok völgyek, a felvonók, a hegyi vasutak? Ilyenekről írok Nektek. Talán kedvet kaptok, hogy Ti is felkeressétek ezeket a csodás kiránduló-helyeket. Vagy ha már voltatok, eszetekbe jutnak az emlékek, kicsit újra átélitek őket. :)

Címkefelhő

Ausztria (97),hegy (39),Alsó-Ausztria (34),Stájerország (27),város (26),szurdok (24),várak (21),Salzburg tartomány (14),csúcskereszt (13),túraút (12),libegő (12),Szlovénia (12),Felső-Ausztria (11),barlang (11),Tátra (11),Szlovákia (11),kis-kabinos felvonó (9),vonat (9),Csehország (9),Horvátország (8),Karintia (8),vízesések (8),Salzkammergut (7),nagy-kabinos felvonó (7),Schladming (7),sikló (7),Alacsony-Tátra (7),Chopok (7),Schneeberg (6),Svájc (6),Magyarország (6),adventi vásár (6),Murau (5),Hallstatt (5),Burgenland (5),cseppkőbarlang (5),Jasná (5),fogaskerekű vasút (5),vasút (5),Isztria (4),Mauterndorf (4),Ötscher (4),Dachstein (4),Magas-Tátra (4),zarándokhely (4),Mariazell (4),Zermatt (3),Weichtalklamm (3),Puchberg (3),Bad Ischl (3),Mönichkirchen (3),Medveszurdok (3),Csorbató (3),Hochkar (3),Semmering (3),Eisriesenwelt (3),Kreischberg (3),Bécs (3),Bled (3),Werfen (3),Muggendorf (2),Cesky Krumlov (2),Eisenerz (2),Esterházy (2),Cseh-Svájc (2),Eisenstadt (2),Katschberg (2),Óbánya (2),Plitvice (2),Baranya (2),Mixnitz (2),Salzburg (2),Ramsau (2),Graz (2),Schloss Hof (2),Dalmácia (2),Aineck (2),Esterházy kastély (2),Hrensko (2),Barcelona (2),Vogel (2),sóbánya (2),Bohinj (2),Spanyolország (2),Prága (2),Mölltaler Gletscher (2),Obertraun (2),Planai (2),Lendva (2),Bohinji tó (2),Katrinberg (2),Bledi tó (2),fogaskerekű (1),Wasserlochklamm (1),Balaton (1),Palfau (1),Pula (1),Csorba-tó (1),Veszprém megye (1),Badacsony (1),Schloss Niederweiden (1),Raggaschlucht (1),Izrael (1),Rovinj (1),Hohe Wand (1),Liptószentmiklós (1),Piran (1),Porec (1),Zala megye (1),Lunz (1),Semmeringbahn (1),Eilat (1),Waidhofen (1),Máriagyűd (1),Hluboka (1),Nothklamm (1),jégbarlang (1),Baranya megye (1),Ceske Budejovice (1),Johannesbachklamm (1),arborétum (1),Hollandia (1),Zadar (1),Kisújbánya (1),Jindrichuv Hradec (1),Vintgar szurdok (1),Güssing (1),Mendlingtal (1),Petzen (1),Somogy (1),Kaposvár (1),Máré-vár (1),Nagybakónak (1),virágok (1),Miramare kastély (1),Predjama (1),Rába (1),Steinwandklamm (1),Postojna (1),Seegrotte (1),Liechtenstein (1),Raabklamm (1),Myrafälle (1),Gornergrat (1),Gornergratbahn (1),Klagenfurt (1),Hochosterwitz (1),Krka (1),tavasbarlang (1),Schilthorn (1),Gloggnitz (1),Mürzzuschlag (1),Liechtensteinklamm (1),Talbachklamm (1),Aareschlucht (1),Wörschachklamm (1),Schafberg (1),St. Wolfgang (1),Hallstatti tó (1),Gleccser expressz (1),Wolfgangsee (1),Günstner vízesés (1),Losenheim (1),Teichalm (1),Skocjan (1),Bledi-tó (1),Dobrovnik (1),Trieszt (1),Olaszország (1),Berchtesgaden (1),Maria Wörth (1),Hangar-7 (1),Trakoscan (1),Kirchberg (1),Hermannshöhle (1),Schönbrunn (1),Lackenbach (1),Trakostyán (1),Bajorország (1),Németország (1),Ljubljana (1),Riegersburg (1),Altaussee (1),Wienerbruck (1),Ötschergräben (1),Fraknó (1),Mitterbach (1),Grosseckbahn (1),St. Lambrecht (1),bencés apátság (1),Karlsplatz (1),Schlossbergbahn (1),Grosseck (1),Würflach (1)

Utolsó kommentek

Utoljára kommentelt bejegyzések